Eerste nieuwe woning Erve Berends

Oud erf flink op de schop

Eerste woning, kapschuur en meanderende Middensloot gerealiseerd op Erve Berends

Erve BerendDe eerste stap is ge­zet. Naast de oude opstallen op Er­ve Berends op Het Stift in Weerse­lo staan inmiddels de eerste nieu­we woning en een nieuw opge­trokken kapschuur. De woning is gebouwd door de dochter van terreineigenaar Rudy Berends en haar partner. Zij zijn tevens de bouwers van de kap­schuur. „Dit is inderdaad de eer­ste stap en we hopen nu dat het vervolgtraject snel op gang komt”, vertelt Jochem Houwing. Hij is als adviseur ruimtelijke ont­wikkeling van Euverman Tem­mink Partners nauw bij de visie en daaruit voortvloeiende plan­nen voor de herontwikkeling van Erve Berends betrokken. Dat ge­beurt volgens een zorgvuldig sa­mengesteld transformatieplan, waar heel wat partijen bij betrok­ken zijn. Want het vervallen Erve Berends heeft als onderdeel van Het Stift de status van beschermd dorpsgezicht. Dus was ook de Rijksdienst Cul­tureel Erfgoed bij het opstellen van het plan betrokken, evenals hetWaterschap Regge en Dinkel, de gemeente Dinkelland, het ar­chitectenbureau Schipper Dou­wes dat het transformatieplan schreef en landschapsarchitect Ir­ma te Kiefte uit Borne.

Het niet meer bewoonde erve is goed te zien vanaf de Bornse­straat. Op dit moment steken de nieuwe woning en de kapschuur nog schril af tegen de opstallen die zijn blijven staan. Een schuur van betonplaten met asbestplaten op het dak en de oude boerderij met voorhuis en authentiek los hoes. De oude bebouwing en met na­me de oude vervallen schuur aan de Stiftstraat waren velen al jaren een doorn in het oog. Uiteindelijk bood het transformatieplan de mogelijkheden voor de bouw van vier nieuwe woningen en de ver­bouwing van de bestaande boer­derij tot woningen. Alleen mond­de het plan voor het eerste blok van twee woningen uiteindelijk uit in de bouw van één grote wo­ning.

Op dit moment is er een kandi­daat voor de bouw van een wo­ning op de plek van de schuur. Deze zoekt nog een medebouwer. Het verbouwen van de boerderij tot woningen met eventueel prak­tijkruimten aan huis – het bestem­mingsplan laat daarvoor ruimte ­is wat lastiger. Dit onderdeel staat op een laag pitje. De eigendomssi­tuatie is namelijk redelijk inge­wikkeld, het voorhuis en het los hoes hebben niet dezelfde eige­naar. In de boerderij mogen ech­ter ook twee woningen komen. De vernieuwde kapschuur krijgt een functie als garage en berging voor de woningen. Op het erf ko­men allerlei kenmerken terug, van de oude duiventil tot een oude slijpsteen en waterput. Aan de landschappelijke inrichting wordt volgens Jochem Houwing veel aandacht besteed. Op het erf komen bijvoorbeeld authentieke klinkers.

In samenspraak met het water­schap is de Middensloot tussen het erve en de Bornsestraat aange­pakt. De waterloop heeft zijn oude meanderende vorm terugge­kregen en is ter hoogte van Erve Berends veranderd in een zoge­naamd plas-drasgebied. De nieuwbouw betekent dat Het Stift en met name de belangrijk­ste entree een flinke kwaliteitsim­puls krijgt. Althans, op het mo­ment dat alle bouwplannen zijn afgerond. „Maar we hebben een begin”, constateert Houwing te­recht. Het hele plan is zorgvuldig ingepast in de kwetsbare omge­ving. In de oude boerderij blijven straks als het even lukt authen­tieke elementen zoals de bedstee zoveel mogelijk behouden. Sowie­so moeten het voorhuis en het daarachter gelegen los hoes zicht­baar terugkomen na de renovatie en verbouwing.

Uiteindelijk moet zo bij Het Stift het cultuur-historische erf van vroeger in herkenbare vormen van nu terugkomen. De wonin­gen staan op eigen grond (330 tot 700 vierkante meter), terwijl het binnenterrein van het erf voor ge­zamenlijk gebruik wordt inge­richt. Bekijk hier het artikel uit de TC Tubantia (PDF) »

Kapschuur Erve Berends

Jochem Houwing van Euverman Temmink Partners Plan & Visie begeleidt als adviseur ruimtelijke ontwikkeling de bouwwplannen op het Erve Berends aan de rand van Het Stift. De eerste stap is gezet met de bouw van een woning en een kapschuur. Rechts staat nog een oude schuur. Foto: Lars Smook

Bron: TC Tubantia (15-10-2013)

Deel dit berichtTweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin